Seminārs “Ceļojums Labirintā”

TRANSPERSONĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA piedāvā
semināru "Ceļojums Labirintā".

SEMINĀRA APJOMS UN LAIKS

27. novembris, 4., 11. un 18. decembris 2019.

KOPĀ 12 stundas.

Trešdienās, plkst 18:00-20:30

Aicinām kopīgi doties Labirintā kā Ceļā, lai komunicētu ar savu zemapziņu, izprastu zīmju un simbolu pasauli un savu attieksmi pret to. Caur Labirinta vizuālo tēlu iepazīsim mākslu kā unikālu saziņas veidu, kas ietver visu cilvēcisko pieredzes gammu un cilvēku iesaista gan emocionāli, gan intelektuāli, tuvinot izpratnei par dzīves jēgu.
Labirintā ietvertas cilvēka alkas izzināt, apzināt, piešķirt acīm redzamu veidolu tam, kas vispār nav acīm tverams – kā laiks, kā minējums, kā meklējums.
Labirintu var interpretēt divējādi:
• statiski – kā telpisku veidojumu, kas būvēts īpašā veidā un pēc īpašas formulas, ietverot mīklu, uzdevumu, kurš jāatrisina;
• dinamiski – kā ceļu, kas jāveic, pārbaudījumu, kas jāiztur.
Tādējādi to var aplūkot gan kā pasauli, gan kā garīgo meklējumu ceļu, kas jānoiet indivīdam, lai atrisinātu savas eksistences identitātes problēmas.
Piedāvātais seminārs ir viens modulis no kopīgās programmas “Transpersonālās mākslas studijas”.

Nodarbību mērķis

Sniegt zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem varam izpaust vizuālos tēlus un noskaņas, kas radušies meditāciju, vizualizāciju un sapņu iespaidā, kā komunicēt ar savu zemapziņu un kā izprast zīmju un simbolu pasauli un savu attieksmi pret to.
Semināra ietvaros iepazīstināt dalībniekus ar Labirinta tēlu mākslas un kultūras vēsturē. Attīstīt savu radošumu, veidojot savu Labirintu un iepazīstot tādas mākslas tehnikas, kuras būtu visatbilstošākās idejas realizācijai.

Semināra saturs

Labirinta simboliskā nozīme. Labirints pasaules kultūras vēsturē. Dažādi zīmējumi meditāciju un vizualizāciju rezultātā. Labirinta veidi. Klasiskā labirinta zīmējums. Personīgais labirints.

Seminārā dalībnieki iegūs:

• Teorētiskās zināšanas un ieskatu seminārā paredzētajās tēmās;
• Apgūs dažādas mākslas tehnikas, savu ideju realizācijai;
• Iepazīs, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem var izpaust vizuālus tēlus un noskaņas;
• Attīstīs un pilnveidos savu radošumu.

Nodarbību cena un maksāšanas kārtība

Maksa par semināru 80 EUR, Tii studentiem 60 EUR. Vietu skaits seminārā ierobežots (līdz 6 dalībniekiem), tāpēc dalība grupā tiek reģistrēta pēc maksājuma saņemšanas.

Pieteikšanās

Līdz 2019. gada 25.novembrim pa e-pastu:   tii@transpersonalaizglitiba.lv vai izmantojot pieteikšanās formu.
Jautājumu gadījumā zvaniet:   +371 29 127 126

Semināra vadītāja

SANDRA KONSTANTE

Māksliniece, dizainere, mākslas pedagoģe. Strādā radoši. Projektu vadītāja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.

Ieguvusi maģistra grādu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā programmā „Dizains” un bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā. Vairāk kā 27 gadus strādājusi mākslas un dizaina izglītībā Valmieras Mākslas vidusskolā, Latvijas Kultūras koledžā, Vidzemes augstskolā. Vadījusi izglītības un mobilitātes projektus Nordplus Junior, Comenius, Leonardo da Vinci un VKKF programmās, kā arī kursus un seminārus Datorgrafikā, Mākslas valodā, Reklāmas psiholoģijā un stratēģijā, Kreativitātes veicināšanā, Arhaiskajā pieredzē un Sirreālajā psihodrāmā.

Notikušas personālizstādes un piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā.

Facebook
Twitter